POLITYKA PRYWATNOŚCI
ICSD PHILIPIAK
§ 1. Dane Administratora
1. Niniejszy dokument reguluje zasady gromadzenia i przetwarzania danych osobowych użytkowników
korzystających z formularza kontaktowego na stronie internetowej www.cookover.com, dostępnej pod
adresem internetowym https://cookover.com/pl/kontakt
2. Administratorem danych osobowych udostępnianych za pośrednictwem formularza kontaktowego na stronie
internetowej jest spółka ICSD PHILIPIAK spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy
ul. Strażackiej nr 63/65, 04462 Warszawa, NIP: 7010391767, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0001043354, akta rejestrowe spółki przechowywane
przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydzi Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego.
3. Kontakt z Administratorem w sprawie przetwarzania danych w związku korzystaniem z formularza
kontaktowego jest możliwy za pośrednictwem:
a. poczty tradycyjnej pod adresem: ul. Strażacka nr 63/65, 04462 Warszawa;
b. poczty elektronicznej pod adresem: contact@cookover.com;
c. numeru telefonicznego: +48 22 479 45 50.
§ 2. Ochrona i przetwarzanie danych osobowych
1. Wszystkie przekazane dane osobowe przetwarzane przez Administratora zgodnie z wymogami
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwane dalej: RODO, oraz z pozostałymi wymogami
określonymi w prawie polskim, w szczególności w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą
elektroniczną.
2. Administrator stosuje wymagane aktualnymi przepisami o ochronie danych osobowych środki techniczne
zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych
drogą elektroniczną.
3. Przekazanie danych osobowych przez użytkownika jest dobrowolne lecz niezbędne do skontaktowania się z
użytkownikiem w celu zaprezentowania oferty handlowej i zasad otrzymania przez użytkownika
darmowego prezentu oraz w celu ewentualnego umówienia wizyty przedstawiciela handlowego w
ustalonym miejscu, a także do wykonywania obowiązków prawych nałożonych na Administratora przez
właściwe przepisy.
4. Przekazane do przetwarzania dane osobowe należą do kategorii zwykłych danych osobowych i obejmują: imię,
miejsce zamieszkania lub zwykłego pobytu, adres e-mail oraz numer telefonu.
5. Przekazane dane osobowe są przetwarzane w celu skontaktowania się z użytkownikiem w celu
zaprezentowania oferty handlowej i zasad otrzymania przez użytkownika darmowego prezentu, a także
ewentualnego umówienia miejsca, terminu i sposobu przedstawienia oferty handlowej.
6. Przekazane dane osobowe przetwarzane przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) oraz art. 6
ust. 1 lit. f) RODO przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do podjęcia działań na żądanie osoby,
której dane dotyczą, przed zawarciem umowy i do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów
realizowanych przez Administratora. Prawnie uzasadnionym interesem Administratora jest świadczenie usług
przed nawiązaniem połączenia telefonicznego z ytkownikiem, w tym przeglądanie stron WWW, a także
nawiązanie połączenia telefonicznego z użytkownikiem na podany numer telefonu w celu zaprezentowania
oferty handlowej i zasad otrzymania przez ytkownika darmowego prezentu, jak równi ewentualnego
umówienia miejsca, terminu i sposobu przedstawienia oferty handlowej oraz prowadzenie marketingu
własnych usług.
7. Administrator na podstawie dodatkowej i opcjonalnej zgody udzielonej przez użytkownika ma prawo do
wysyłania do niego na podany adres e-mail lub numer telefonu informacji marketingowych. Zgoda, o której
mowa w zdaniu poprzedzającym, może zostać w każdej chwili odwołana przez użytkownika. W przypadku
wyrażenia takiej zgody podstawą prawną przetwarzania danych osobowych będzie także art. 10 ustawy z dnia
18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo
telekomunikacyjne
8. Odbiorcami przekazanych danych osobowych są:
a. PHILIPIAK MILANO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzi w
Warszawie przy ul. Strażackiej nr 63/65, 04462 Warszawa, NIP: 9522157053, wpisana do
Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000860019, akta
rejestrowe spółki przechowywane przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
b. EI PHILIPIAK MILANO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul.
Strażackiej nr 63/65, 04462 Warszawa, NIP: 9522238679, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0001024310, akta rejestrowe spółki
przechowywane przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego,
c. podmioty będące dostawcami uug, niezbędnych do nawiązania kontaktu z użytkownikiem na
podany numer telefonu, w tym zapewniające hosting strony internetowej i zajmujące się jej
bezpieczeństwem,
d. organy państwowe upoważnione do tego na podstawie odrębnych przepisów.
9. Dane osobowe przetwarzane od momentu ich przesłania za pośrednictwem formularza oraz w trakcie
nawiązywania połączenia telefonicznego na podany numer telefonu, w tym w toku umówionej wizyty
przedstawiciela handlowego i w toku wykonywania ewentualnej umowy zawartej z użytkownikiem oraz po jej
wykonaniu, przez czas potrzebny dla wykazania prawidłowości zrealizowania obowiązków przez Administratora
na rzecz ytkownika. Okres ten odpowiada długości okresu przedawnienia roszczeń z tego tytułu albo
wygaśnięcia innych uprawnień na tej podstawie. Dane osobowe przetwarzane w zakresie prowadzenia działań
marketingowych będą przetwarzane przez czas ich prowadzenia przez Administratora lub wyrażenia przez
użytkownika sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych lub
odwołania zgody na wysyłanie informacji marketingowych na adres e-mail lub numer telefonu.
10. Dane osobowe mogą być przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych poza
Europejskim Obszarem Gospodarczym. Dane mogą zostać przekazane na przykład podmiotom z grupy Google.
Przekazywanie do innych podmiotów będzie się odbywało jedynie, gdy zapewnią one odpowiednie
zabezpieczenia i pod warunkiem, że będą zapewnione skuteczne środki ochrony prawnej danych.
11. Dane osobowe mo być przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), ale w
takim przypadku nie będzie to wywoływać żadnych skutków prawnych lub w podobnym zakresie istotnie
wpływ sytuację ytkownika. Profilowanie danych osobowych przez Administratora polega na przetwarzaniu
danych (również w sposób zautomatyzowany) do oceny niektórych informacji na temat użytkownika, w tym
analiz, statystyk lub prognozy zainteresow oraz osobistych preferencji, a także w związku z prowadzoną
przez Administratora działalnością marketingową, przesyłania reklam i ofert handlowych.
12. Użytkownikowi w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują następujące prawa:
a. Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych (art. 15 RODO) i może dokon ich
weryfikacji lub poprawienia (art. 16 RODO), a także żąd ich usunięcia, poprzez skierowanie
odpowiedniego żądania do Administratora (art. 17 RODO).
b. Użytkownik ma prawo ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO) i prawo przenoszenia danych
osobowych (art. 20 RODO). Jeżeli dane osobowe będą przetwarzane niezgodnie z wymogami prawnymi,
wówczas użytkownik ma prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego - Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych.
c. Użytkownik ma prawo wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych (art. 21 RODO).
§ 3. Pliki cookies
1. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) to dane informatyczne, przechowywane w urządzeniach końcowych
użytkowników, które przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Pliki te pozwalają rozpoznać
urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych
preferencji. Pliki cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas
przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Administrator nie zbiera w sposób
automatyczny żadnych innych informacji, z wyjątkiem tych zawartych w plikach cookies.
2. Pliki cookies są stosowane w celu:
a. dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji indywidualnego użytkownika. Służą one
także optymalizacji korzystania ze stron internetowych pliki cookies pozwalają odpowiednio
wyświetlić strony internetowe, stosownie do preferencji użytkownika.
b. tworzenia anonimowych, zagregowanych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób
użytkownicy korzystają ze strony internetowej, co umożliwia ulepszanie jej struktury i zawartości, z
wyłączeniem jednak personalnej identyfikacji użytkownika.
3. Pliki cookies nie zawierają żadnych danych identyfikujących, na ich podstawie nie można ustalić tożsamości
użytkownika. Pliki te nie zmieniają jego ustawień, ani ustawi zainstalowanego na nim oprogramowania.
Odczytanie zawartości tych plików jest możliwe jedynie przez serwer, który je utworzył. Pliki cookies
zaszyfrowane w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieuprawnionym.
4. Pliki cookies nie służą do przetwarzania danych osobowych. Dane gromadzone przy ich użyciu mogą być
zbierane wyłącznie w celu wykonywania określonych funkcji na rzecz użytkownika.
5. Na stronach internetowych stosowanedwa rodzaje plików cookies:
a. „Cookies sesyjne” plikami tymczasowymi, które pozostają na urządzeniu użytkownika do
opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej).
b. „Cookies stałe” to pliki, które pozostają na urządzeniu użytkownika przez czas określony
w parametrach plików cookies albo do momentu ich ręcznego usunięcia przez użytkownika.
6. Ze względu na rodzaj zbieranych danych spośród plików cookies można wyróżnić:
a. „Cookies techniczne” umożliwiają korzystanie z usług dostępnych w ramach strony internetowej oraz
zapamiętywanie indywidualnych preferencji użytkownika i personalizacji interfejsu (przykładowo:
rozmiar czcionki, zyk).
b. „Cookies zabezpieczające” służą do zapewnienia bezpieczeństwa w korzystaniu ze strony internetowej.
c. „Cookies analityczne” umożliwiają zbieranie informacji o sposobie korzystania ze strony internetowej.
d. „Cookies marketingowe” pozwalają na dostarczanie treść reklamowych bardziej dostosowanych do
zainteresowań użytkownika.
7. Pliki cookies wykorzystywane przez partnerów operatora strony internetowej, w tym w szczególności
użytkowników strony internetowej, podlegają ich własnej polityce prywatności.
8. Z reguły oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych standardowo domyślnie dopuszcza
umieszczanie plików cookies na urządzeniu końcowym. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób,
aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej aby
informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie użytkownika. Szczegółowe informacje o
możliwościach i sposobach obsługi plików cookies dostępne w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki
internetowej). Ograniczenie stosowania plików cookies może jednak wpłynąć na niektóre funkcjonalności
dostępne na stronie internetowej i utrudnić korzystanie z niej.
9. Pliki cookies po ich zapisaniu mo być usunięte przez odpowiednie funkcje przeglądarki, użące w tym celu
programy lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego
korzysta użytkownik.
§ 4. Zmiana Polityki Prywatności
1. Polityka prywatności została zaktualizowana w dniu 19.07.2023.
2. Zmienione informacje obowiązywać od daty opublikowania na stronie i będą regulować sposób, w
jaki gromadzone i wykorzystywane będą dane osobowe od momentu zmiany bez uszczerbku dla
uprawnień Użytkowników wynikających z brzmienia zapisów Polityki prywatności sprzed zmian.
FORMULARZ KONTAKTOWY
Imię
(wymagane)
Numer telefonu
(wymagane)
Miejscowość (wymagane)
Dokładny adres zamieszkania lub zwykłego
pobytu (opcjonalnie)
Adres e-mail
(opcjonalnie)
* Wyrażam zgodę na nawiązanie ze mną kontaktu telefonicznego na podany przeze mnie numer telefonu
przez ICSD PHILIPIAK spółka z ograniczoną odpowiedzialnośc z siedzibą w Warszawie (KRS: 0001043354) w
celu zaprezentowania oferty handlowej i zasad otrzymania darmowego prezentu, a także ewentualnego
umówienia wizyty przedstawiciela handlowego w ustalonym miejscu.
* Złożenie tego oświadczenia jest dobrowolne lecz niezbędne do przesłania zgłoszenia oraz związanego z nim
kontaktu ze strony ICSD PHILIPIAK spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (KRS:
0001043354). Bez złożenia tego oświadczenia przesłanie zgłoszenia nie jest możliwe.
* Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w postaci: imienia, numeru telefonu, adresu
zamieszkania lub zwykłego pobytu, adresu e-mail ICSD PHILIPIAK spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z
siedzibą w Warszawie (KRS: 0001043354) w zakresie niezbędnym do zaprezentowania oferty handlowej i zasad
otrzymania darmowego prezentu, a także ewentualnego umówienia wizyty przedstawiciela handlowego w
ustalonym miejscu w sposób zgodny z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z
dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Przed przesłaniem
zgłoszenia miałam/em możliwość zapoznania się Polityką prywatności <LINK>
* Wyrażenie zgody jest dobrowolne lecz niezbędne do przesłania zgłoszenia oraz związanego z nim kontaktu ze
strony ICSD PHILIPIAK spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (KRS: 0001043354).
Bez wyrażenia zgody przesłanie zgłoszenia nie jest możliwe.
Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej i
telekomunikacyjnej, w szczególności na podany przeze mnie numer telefonu i adres e-mail, pochodzących od
ICSD PHILIPIAK spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzi w Warszawie (KRS: 0001043354),
PHILIPIAK MILANO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (KRS: 0000860019) oraz
EL PHILIPIAK MILANO spółka z ograniczo odpowiedzialnością z siedzi w Warszawie (KRS: 0001024310).
Wyrażenie zgody jest dobrowolne, a zgoda może być cofnięta w każdym czasie, w każdym zakresie i w dowolnej
formie przez kontakt z Administratorem (z każdym z powyższych podmiotów).
Wyrażam zgodę na ywanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów
wywołujących w stosunku do podanego przeze mnie numeru telefonu i adresu e-mail, dla celów marketingu
bezpośredniego produktów znajdujących się w ofercie ICSD PHILIPIAK spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Warszawie (KRS: 0001043354), PHILIPIAK MILANO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z
siedzibą w Warszawie (KRS: 0000860019) i EL PHILIPIAK MILANO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z
siedzibą w Warszawie (KRS: 0001024310). Wyrażenie zgody jest dobrowolne, a zgoda może być cofnięta w
każdym czasie, w każdym zakresie i w dowolnej formie przez kontakt z Administratorem (z każdym z
powyższych podmiotów).